Biodata

====================================================== Curriculum Vitae ============================================================== Nama:MD YUSOFF BIN DAUD

Alamat Pejabat: Jabatan Asas, Fakulti Pendidikan 43600 UKM Bangi Tel (O): 6(03)-89216053. (HP): 6(019)-6522254.

E-Mel: myd@ukm.my

Bidang Kepakaran:: •

Pendidikan Kimia/Sains •

Aplikasi Teknologi/Komputer Dalam Pendidikan •

Asas Penyelidikan Pendidikan •

Pengukuran dan Penilaian Dalam Pendidikan.

Penerbitan:

Jurnal:

Effandi Zakaria, Lu Chung Chin & Md Yusoff Daud. 2010. The effect of Cooperative Learning on Student’s Mathematics Achievement and Attitude towards Mathematics. Journal of Social Science 6 (2): 272-275

Effandi Zakaria & Md Yusoff Daud. 2009. Assessing mathematics teachers’ profesional development needs. European Journal of Sosial Sciences 8 (2): 225-231.

Effandi Zakaria & Md Yusoff Daud. 2009. Perceived needs of urban and rural mathematics majors teaching science in Malaysian secondary schools. International Education Studies 2 (2): 82-89.

Effandi Zakaria & Md Yusoff Daud. 2008. Using MOODLE in a mathematical methods course. The International Journal of Learning 15(4): 293-298 Effandi Zakaria, Zolkepeli Haron and Md Yusoff Daud, 2005, The Reliability and Construct Validity of Scores on the Attitudes toward problem Solving Scale, The Journal, Recsam-Seameo

Bab Dalam Buku:

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria. 2009. E-pembelajaran: penggunaan Yahoo Groups dalam pengajaran dan pembelajaran. Dlm. Saemah Rahman, Mohd Izham Mohd Hamzah & Auzar (pnyt). Reformasi pendidikan serantau, hlm. 133-143. Bangi: Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud & Norazah Mohd Nordin. 2009 Aplikasi perisian MOODLE dalam pengajaran & pembelajaran Matematik. Dlm. Norazah Mohd Nordin & Mohamed Amin Embi (pnyt). Pengintegrasian ICT dalam pendidikan, penyelidikan , amalan dan aplikasi, hlmn. 39-46. Shah Alam: Karisma Publications

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria. 2008. Pemupukan nilai berkerjasama melalui aplikasi Yahoo Groups dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Mohd Arif Ismail & Amla Salleh (pnyt). Media: Penerapan dan pemupukan nilai, hlmn 105-120. Kuala Lumpur: Oxford Fajar Bakti & UKM. Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud & Norazah Mohd Nordin.2007. Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Trend Pengajaran dan Pembelajaran Matematik. Utusan Publications Sdn. Bhd. Hlmn 51-65.

Prosiding:

Md Yusoff Daud, Effandi Zakaria & Maimun Aqsha Lubis. 2009. Penerapan budaya keusahawanan melalui pendekatan integrasi teknologi maklumat dan komunikasi, ICT. Prosiding Seminar Kebangsaan Pembangunan Keusahawanan. Fakulti Pendidikan, Hlmn 363-374. Md Yusoff Daud, Lilia Halim, Muhammad Fauzi Muhd Zain, Norazah Mohd Nordin, Mohd Amin Embi & Nor Aishah Buang. 2009. Toward integrated ICT classroom for effectives teaching and learning science: Issues and constrains from Malaysia schools context. ESERA Conference: Istanbul 31-4 Sept.

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria. 2008. Pemupukan nilai bekerjasama melalui aplikasi Yahoo Groups dalam pengajaran dan pembelajaran sains. Prosiding Seminar Pembestarian Pendidikan: Penerapan dan Pengukuhan Nilai melalui Media. Fakulti Pendidikan& JPN LabuanSalinan Cakera Keras Md Yusoff Daud, Lilia Halim & Norazah Mohd Nordin. 2008. Persekitaran fizikal sebuah bilik darjah terkini ke arah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran sains. Kertas Seminar Persidangan “Science and Mathematics Education: Regional Conference” Crystal Hotel Kajang: 1-3 Disember

Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud & Norazah Mohd Nordin, 2007, Penggunaan Pendekatan Berasaskan Web dalam Pengajaran dan pembelajaran Kursus-Kursus Pendidikan Matematik, Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu pendidikan Negara Ketiga (Dasar dan Perlaksanaan), Hlmn 443-446, 01, Salinan Keras (Kertas),.

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria, 2007, Tahap Kesediaan, Pengetahuan dan Kemahiran Pelajar Program Sarjanamuda Pendidikan Sains Tahun Akhir Dalam Mengaplikasikan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negara Ketiga: Dasar dan Pelaksanaan: Ke Arah Pengukuhan Hala tuju dasar Pendidikan Negara, Hlmn 355-362.

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria, 2007, E-Pembelajaran: Penggunaan Yahoo Groups dalam Pengajaran dan Pembelajaran, Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Serantau III: Reformasi Pembelajaran (Ke Arah Pembinaan Insan yang Cerdas dan Kompetitif), Hlmn 662-670, 01, Salinan Keras (Kertas),.

Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud & Norazah Mohd Nordin , 2007 , Trend Pengajaran Dan Pembelajaran Matematik , Siri Pengajian Dan Pendidikan Utusan , Bab 4 (hlm 51-64) Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud & Norazah Mohd Nordin , 2007 , Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-isu pendidikan Negara Ketiga (Dasar dan Perlaksanaan): UKM Bangi , Penggunaan Pendekatan Berasaskan Web dalam Pengajaran dan pembelajaran Kursus-Kursus Pendidikan matematik , Hlmn 443-446 ,

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria , 2007 , Prosiding Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan Negara Ketiga: Dasar dan Perlaksanaan (Ke Arah Pengukuhan Halatuju dasar Pendidikan Negara): UKM Bangi , Tahap kesediaan, pengetahuan dan kemahiran pelajar program sarjanamuda Pendidikan (Sains) tahun akhir dalam mengaplikasikan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran , H:355-362 ,

Md Yusoff Daud & Effandi Zakaria , 2007 , Prosiding Seminar Internasional Pendidikan Serantau III: Reformasi Pembelajaran (Ke Arah Pembinaan Insan yang Cerdas dan Kompetitif): Riau Uni Edu Centre. Pekan Baru Riau. , E-Pembelajaran: Penggunaan Yahoo Groups dalam pengajaran dan pembelajaran , H: 662-670 ,

Maimun Aqsha Lubis, Ismail Suardi Wekke, Md Yusoff Daud & Sabariah Sulaiman , 2007 , Teknologi Dalam Pendidikan 2007: Menggarap Teknologi Semasa Untuk Pendidikan Bertaraf Dunia. Uni Tun Hussein Onn Batu Pahat, Johor , Aplikasi teknologi dalam pendidikan Islam ke arah meningkatkan modal insan

Md Yusoff Daud, Mazalah Ahmad & Maimun Aqsha Lubis. 2006. Penggunaan Internet Dalam Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Prosiding Wacana Pendidikan Islam (Siri Ke 5), Anjuran UKM dan MAINPP, ms 129-135.

Maimun Aqsha Lubis, Mazalah Ahmad & Md Yusoff Daud. 2006. Penilaian Penggunaan Perisian Kursus dan Laman Web Pendidikan Islam Di Sekolah-sekolah Agama. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19. Anjuran PTPM, ms 1165 hingga 1169.

Md Yusoff Daud, Maimun Aqsha Lubis & Mazalah Ahmad. 2006. Teknologi Pendidikan Dalam Pendidikan Islam. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19. Anjuran PTPM, ms 1159 hingga 1164.

Mazalah Ahmad, Maimun Aqsha Lubis, & Md Yusoff Daud. 2006. Profil Penggunaan Komputer Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. Prosiding Konvensyen Teknologi Pendidikan Ke 19. Anjuran PTPM, ms 1276 hingga 1281.

Maimun Aqsha Lubis, Mazalah Ahmad, Siti Fatimah Mohd Yassin & Md Yusoff Daud. 2006. Inovasi Pendidikan Islam Bersepadu Pemangkin Kesejahteraan Ummat. Proceedings Konferensi Internasional Bersama Kedua UPI-UPSI. Anjuran UPI & UPSI, CD-ROM.

Effandi Zakaria, Md Yusoff Daud, Zolkepeli Haron & T Subahan Mohd Meerah, 2005, Keperluan Guru-guru Pengkhususan Matematik Mengajar Sains di Sekolah Menengah, Prosiding Seminar Pendidikan, Anjuran USM dan JPPG, ms 256-262. Md Yusoff Bin Daud, 2004, Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berkaitan PJK di Internet: Satu Analisa, Prosiding Seminar Kebangsaan Pendidikan Sukan dan Rekreasi, 208 hingga 215, 01, Salinan Keras (Kertas),.

Zamri Mahamod, Md Yusoff Daud & Nik Suraya Nik Mustapha, 2004, Penggunaan Strategi Pembelajaran Biologi Di Kalangan Pelajar Tingkatan Empat, National Conference on Science & Mathematics Educations: Innovation for Excellence, , 01, Cakera Padat,http://www.umcced.edu.my/conference/NCSME/. Rashidi Azizan, Effandi Zakaria, & Md Yusoff Daud, 2004, Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan Kreatis Di Kalangan Pelajar Sains Fakulti Pendidikan UKM bagi Tajuk Keseimbangan Alam, National Conference on Science & Mathematics Education: Innovation for Excellence, , 01, Cakera Padat,http://www.umcced.edu.my/conference/NCSME/.

Md Yusoff Bin Daud & Faridah Hamat, 2002, Aplikasi Teknologi Terkini Dalam Pengajaran dan Pembelajaran Di Sekolah: Satu Analisa, Prosiding Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002, 327-334. Md Yusoff Bin Daud, 2002, Pendidikan Prasekolah Sejauh Manakah Peranan NGOs? Satu Tinjauan Peranan ABIM Negeri Sembilan Dalam Mempelopori Pendidikan Prasekolah., Proceedings International Conference On Education For All, II, 01, Salinan Keras (Kertas),.

——————————————————————-

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s